Ochtínska aragonitová jaskyňa

Popis
Ochtinska aragonitová jaskyňa sa nachádza v blízkosti obce Ochtiná, v Slovenskom Rudohorí v Revúckej vrchovine medzi Jelšavou a Štítnikom v Ochtinskom kryptokrase. Jej výzdobu tvoria aragonitové kryštály a nie kvaple ako vo väčšine ostatných jaskýň. Pre mimoriadne prírodné hodnoty je jaskyňa chránená ako národná prírodná pamiatka a v roku 1995 bola vrámci bilaterálneho slovensko-maďarského projektu zapísaná do zoznamu svetového prírodného akultúrneho dedičstva UNESCO vrámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu. Jaskyňa vznikla chemickou činnosťou atmosférických vôd v šošovke kryštalického vápenca prvohorného veku. Jej aragonitová výzdoba, s najznámejším útvarom Srdce Hrádku, je veľmi cenná. V jaskyni boli objavené tri generácie aragonitu, z ktorých každá má špecifické formy – rozlišujú sa ihličkové, špirálové a obličkové útvary. Jaskyňa je jediná svojho druhu v strednej Európe a jedna z mála na svete.

Objavená bola náhodne počas razenia štôlne s názvom Kapusta v roku 1954. V roku 1972 bolo verejnosti sprístupnených 230 m z celkovej dĺžky 300 m. Prehliadka jaskyne trvá približne 30 minút.

O pôvode vzniku aragonitovej výzdoby jaskyne sa v súčasnosti vedú odborné diskusie. Pôvodné zdroje hovoria o hydrotermálnom pôvode, v súčasnosti sa odborníci prikláňajú k spôsobu vzniku za špecifických klimatických podmienkach v uzavretej dutine. Atraktívne pre návštevníkov sú aj viditeľné prierezy zvrásnenými sivočiernymi mramormi, ktoré však nie sú také unikátne ako aragonitová výzdoba.

 Jaskyňa má nepravidelný, labyrintovitý charakter, pozostáva zo sieňovitých priestorov a prevažne horizontálnych chodieb. Tie vznikli na základe tektonických porúch, koróznou činnosťou pomaly prúdiacej vody. Stagnujúca či pomaly tečúca voda vytvorila rôzne modelácie stien – v jaskyni je možné pozorovať napríklad zarovnané stropy či bočné výklenky. Nachádza sa tu sifónovité jazero tiahnuce sa smerom na sever.

Literatúra
Časopisy:
DROPPA, A. (1957). Ochtinská aragonitová jaskyňa. In Geografický časopis, 9, 3, SAV, Bratislava, 169-184.

HOCHMUTH, Z. (2008). Krasové územia a jaskyne Slovenska. In Geographia Cassoviensis, 2, 2, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 118-125. ISSN 1337 – 6748 Dostupné na internete:
<https://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2008-2-2/GC2-2.pdf>

Internetové zdroje:

Správa slovenských jaskýň:
http://www.ssj.sk/sk/documentloader.php?id=516&filename=ochtina.pdf
http://www.ssj.sk/sk/jaskyna/12-ochtinska-aragonitova-jaskyna
Wikipedia:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ochtinsk%C3%A1_aragonitov%C3%A1_jasky%C5%88a
Slovakia travel:
https://slovakia.travel/ochtinska-aragonitova-jaskyna>
GPS
12
48.66452777777778
20.309055555555556
1
0
0
48.6645277778
20.3090555556