Drevená rámová konštrukcia na Zemplíne

Popis
Rám ako stavebná konštrukcia bola prevažujúcou drevenou konštrukciou, používanou v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné, v západnej časti okresu Snina, v južnej časti okresu Stropkov, v severných častiach okresov Trebišov a Michalovce. Drevená rámová konštrukcia bola využívaná pri obytných, hospodárskych, ale aj sakrálnych stavbách. Najbežnejší výskyt používania drevenej rámovej konštrukcie na Zemplíne bol v oblastiach s listnatým lesným porastom.

Stavby týchto konštrukcií zabezpečovali prevažne tesárski majstri – náturisti. Obytné stavby boli vymazané výlučne hlinou z oboch strán konštrukcie. Omazanie rámu a výplne si majitelia buď zabezpečovali sami, susedskou alebo rodinnou výpomocou, alebo si na to najímali rómske ženy. Rám stál na pevnom podklade tak, aby nedochádzalo ku kontaktu so zemou a vlhkosťou, ktorá by mohla spodnú časť rámu znehodnotiť. Zvislé a vodorovné brvná boli spájané čapovaním. V rohoch boli zosilnené vjazankami, ktoré spájali vrchné vodorovné so zvislým brvnom. Spodné vodorovné brvno, ktoré stálo na podklade sa nazývalo priceš. Dva priceše položené paralelne na podklad boli spojené križnim pricešom. V rohoch boli začapované zvislé hredi.

Postup konštruovania bol takmer identický či už pri obytných alebo hospodárskych stavbách, líšili sa len výplňou vnútra rámu. Pri stodolách bol starším typom výplne rámu výplet, prevažne vodorovný (priečny). Neskôr ho nahradilo obíjanie dosák z vonkajšej, ale aj vnútornej strany konštrukcie. Celý rám stál na voľne položených kameňoch. Sipance (sýpky) mali vypletenú výplň, pričom bola omazaná hlinou z vnútornej aj vonkajšej strany. Sýpky boli často podpivničené. Výplň rámu obytných stavieb bola tvorená prevažne z hrubých drevených štiepov - palankoch. Tie boli vodorovne zasúvané do žliabkov v zvislých hredach. Výplň bola omazaná hlinou z obidvoch strán. Fundamenti (základy) pri obydliach boli buď kamenné, pričom tie boli často podpivničené, alebo sa na rovinnej ploche urobil vyvýšený násyp z hliny, na ktorom stála konštrukcia.

Zo sakrálnych stavieb postavených rámovou konštrukciou to boli práve zvonice. Dodnes sa ich niekoľko zachovalo (Dargov, Bačkov, Malé Ozorovce). Rám bol buď bez výplne, pokrytý šindľom alebo obitý doskami.

Literatúra
KOVAČEVIČOVÁ, S. Stavebný materiál, techniky a konštrukcie obydlia, In Etnografický atlas Slovenska. Bratislava : SAV. 1990. s. 53
https://www.obecbanske.sk/
http://www.obecmaleozorovce.sk/
GPS
12
48.837583333333335
21.575805555555554
1
0
0
48.8375833333
21.5758055556