Stodoly vo Vavrišove. Urbanisticko - architektonický súbor v lokalite Na boroví

Popis
Urbanisticko - architektonický súbor asi 50 objektov ľudovej architektúry, ktoré boli ako hospodárske stavby - stodoly zámerne postavené mimo územia obce. Ide o unikátnu urbanistickú zostavu v rovinatom teréne, pôsobiacu ucelene a vytvorenú typovo podobnými objektami, ktoré si uchovávajú architektonickú variabilitu s použitím autentických znakov, pôvodných materiálov a konštrukcií. Lokalita tvorila so sídlom územný celok až do vybudovania štátnej cesty, ktorá v 2. polovici 20. storočia odrezala ich priamu krajinnú väzbu. Početnosť objektov a väzbu na líniové sídlo zachytáva už mapa 3. vojenského mapovania (1857–1883). Základ skladby dnes tvorí hmotovo - priestorová zostava zo začiatku 20. storočia. Objekty majú charakteristický výraz typickej regionálnej hospodárskej stavby pre malopoľnohospodárske zázemie. Táto funkcia je v nich prevažne aktívne zachovaná (sklady sena, plodín, poľnohospodárskeho náradia a strojov), prípadne sú bez funkcie. Ojedinelo sú obnovené na novú hospodársku činnosť. Priestory medzi stodolami sú zatrávnené, udržiavané a verejne prístupné, bez kontrastných zásahov. Materiálovo sú stodoly udržiavané v zmysle tradičných postupov.

Malá časť objektov je v ruinálnom stave, najmä v južnej časti. Kultúrno-historická hodnota celku je zložená hlavne z hodnôt: urbanistických, architektonických, estetických, historických (hodnota dokumentu, hodnota tradície a stavebno-tesárskeho remesla), vedeckých (hodnota zachovaných pôvodných konštrukcií a architektonických riešení).

Súbor vznikol ako ochrana uskladnenej obživy obyvateľov a majetku pred požiarmi, potenciálne vznikajúceho pri obytných domoch, vzdušne cca 250 metrov od hlavnej cesty obce v približne rovnobežnej kompozícii s ňou.

Urbanisticko - architektonický súbor stodôl vo Vavrišove v lokalite Na boroví (variantne  Bôrovie) je ucelene zachovaným fenoménom. Má nepravidelnú krajinársku zostavu determinovanú prejazdovým typom objektov, ich početnosťou a väzbou na sídlo cez jednu hlavnú spojnú komunikáciu. Súbor stodôl tvoria jednotlivé stavby, ktoré predstavujú overený typ tohto stavebného druhu: prízemný objekt so sedlovými strechami a s bránami v štítových stranách. Materiál obvodových murív je rôzny, podľa doby vzniku: nepálená tehla, kamenné murivo, tehlové murivo, prípadne zmiešané murivo alebo cemento-škvárové kvádre. Najstaršie objekty sú celodrevené, na kamennom sokli.

Vnútro je prevetrávané buď cez veľkoplošné otvory s drevenou výplňou alebo v prípade tehlových murív cez malé otvory vzniknuté posunom väzby tehál. Interiérová dispozícia je spravidla členená na dve zóny: prejazdovú a skladovú, pričom sa využíva drevená konštrukcia prestropenia na ďalšie odkladacie plochy v podkroví. Niektoré objekty majú prehĺbenú pivnicu, ktorej prevetrávanie je vyvedené mimo pôdorys.

Význam lokality zvyšujú jej celistvé obrazy s harmonickým spolupôsobením s kultúrnou krajinou (polia, lúky, zástavba obce) aj prírodnou krajinou (priehľady na pohoria, dominuje Kriváň). Územie stodôl bolo v 2. polovici 20.storočia rozšírené viacerými športovo - rekreačnými areálmi s ubytovaním a dnes je doplnené novými objektami Múzea bitky pri Vavrišove (novostavba) a bytového domu Vavrišan (adaptácia hotela). Lokalita, aj napriek pamiatkovým hodnotám, nie je zapísaná do ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR. Obec prejavuje záujem podať návrh na vyhlásenie tohto súboru stavieb za tzv. pamätihodnosť obce. Hlbšie skúmanie môže však súborne špecifikovať hodnoty, ktoré by mohli stanoviť individuálnu aj územnú ochranu v zmysle pamiatkového zákona ako pamiatky.

Kultúrno - historická hodnota originálne zachovaného súboru a objektov in situ vzrastá v porovnaní s neďalekým skanzenom liptovskej ľudovej architektúry Pribylina (11km), kde sú pôvodné objekty prenesené do novej, príbuznej situácie a kde ide ťažiskovo o prezentáciu obytnej funkcie (domy s hospodárstvom, kaštieľ), školy a murovaného kostola.  

Fakulta architektúry začala s ručnou meračskou dokumentáciou objektov na úrovni mierok M 1:100 a M 1 :50 vybraných objektov (10/2019). Vedúca projektu a autorka textu je Doc. Ing. arch. Beáta Polomová, PhD.

Literatúra
GPS
12
49.0685
19.761444444444443
1
0
0
49.0685
19.7614444444